ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

доц. д-р Мариана Малинова

доц. д-р Мариана МалиноваДепартамент: Средиземноморски и Източни изследвания

Телефон: 8110406

E-mail: m_malinova@nbu.bg

Приемно време: Четвъртък 11:15-14:30 406, m_malinova@nbu.bg I Корпус,Петък 11:15-12:45 406, m_malinova@nbu.bg I КорпусПрофесионална автобиография:

Образование:
05.2013 - Защита на хабилитационен труд: "История на преводаческото движение в Абасидския халифат (VІІІ-Хв.)"
1999 - научна степен "доктор"
1994-1998 - редовен докторант на фондация "Сасакава" и Софийски университет;
Тема на дисертацията: "Тълкувател на страстите" на Ибн Араби (поч. 1240 г.). Херменевтика на символите в мюсюлманската мистика.
1987-93 - Завършено висше образование, Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Факултет "Класически и нови филологии", специалност "Арабистика";


Специализации:
2006 - специализация в ориенталската секция на Висшия съвет за научни изследвания (CSIC)в Мадрид, Испания в рамките на програма на фондация Mellon за Източна Европа.
2002 - стипендия на DAAD, специализация в Ориенталския семинар на университета в Тюбинген, Германия.
1998 - специализация в Университета Кайро.
1996-97 - специализация в рамките на докторантска програма на DAAD в Ориенталския семинар на Университета в Тюбинген.
1991-92 - Ориенталски семинар на Виенския университет, Австрия.

От 2000 - член на UEAI - Union Europeenne des Arabisants et Islamisants;
Главен редактор на списание "Ориенталия", издание на програма "Ориенталистика" на Нов български университет;


Професионална дейност:
от 2014 - Ръководител на Департамент "Средиземноморски и източни изследвания";
от 2013 - доцент към програма "Ориенталистика - арабски език", Нов български университет;
2016-2018 - лектор, консултант към Регионална програма за Северна Африка на Българско училище за политика;
от 2005 - главен асистент към програма "Ориенталистика - арабски език", Нов български университет;
от 1998 - хоноруван преподавател в катедра "Арабистика и семитология", ФКНФ, СУ;
1996-1998 – хоноруван преподавател към Бургаски свободен университет, специалност „Международни отношения с арабски език”;
1992-1995 – преводач-говорител към арабската секция на Радио „България”.Публикации:

І. Книги
1. История на преводаческото движение в Абасидския халифат, ИК „Гутенберг“, София 2012, ISBN 978-954-617-132-0.
IІ. Статии:
1. „Ислям и демокрация?“ В: Мюсюлманите в България: динамика на нагласите / Състав. Евгения Иванова; Ред. Антоний Гълъбов, изд. НБУ, 2018, с. 163-177.
2. Is Islam compatible with Democracy? http://studies.aljazeera.net/ResourceGallery/media/Documents/2013/3/5/201335103758486734Mariana%20Malinova.pdf
3. "Al-Farabi and His Concept of Epistemological Hierarchy". In: Knowledge in Islam. Brill. Proceedings of the conference "Knowledge and Education in Classical Islam", held in Gottingen 2011. submitted.
4. Превод и промяна в „Извличане на златото от кратки записки за Париж“ на Рифa?а Рa фи? ат-Тахтaуи (1801-1873)
5. Translation and Change in "The Extraction of Gold in the Summarizing of Paris" of Rifa' Rafi' at-Tahtawi (1801-1873). В: In principio erat verbum, Нов български университет 2016. p. 398-415.
6. Арабска граматика срещу гръцка логика: спорът между Абу Са?uд ас-Сuрaфu (поч. 979) и Маттa ибн Юнус (поч. 940).Сборник от по случай юбилейна научна конференция, посветена на проф. Пенка Самсарева, Катедра „Арабистика и семитология” към СУ. Университетско издателство "Св. Кл.Охридски".
7. The Dynamics in the Image of Muhammad in the writings of Jalal Al-Din Rumi: From the Prophecy to the station of seeing. Публикувана в International Mevlana Symposium Papers, Volume 3, p. 1325-1335. Motto Project Publication. Istanbul, June 2010.
8. Хунайн ибн Исх?ак (809-873) и преводаческото дело в мюсюлманския халифат. Преводачески практики и методи.„Ориенталия”, бр. 8, 2/2008 – с. 97-113.
9. Към политическите идеи на ал-Фараби в трактата му „Възгледите на жителите на добродетелния град”;„Разум”, бр. 1,2/2008. – с. 101-114.
10. Сътворяването на света в теософията на Ибн Араби, в: Български изтоковедски изследвания, изд. на СУ, София 2006, с. 424-440.
11. "Животът ми е поклонение, а аз съм поклонник, поел към Ориента". Духовната биография на Ибн Араби (1165-1240), в: Ориенталия, 1/2005, с. 136-154.
12. Die Weiblichen Aspekte des Gottlichen in der mystischen Theologie von Ibn ‘Arabi. In: The Arabist, Budapest Studies in Arabic 26-27, Proceedings of the 20th Congress of the Union Europeenne des Arabisants et Islamisants, Budapest 2003, pp. 45-50.
13. Начало на преводаческата дейност в мюсюлманския халифат; в: Арабистика и ислямознание, изд. на СУ, София 2003, с. 56-64;
14. Основни принципи в политическата теология на класическия и Cредновековен ислям; в: Разум, Списание за политика и култура, 2/2002, София, с. 124-140;

IІІ. Преводи от арабски език:
Класически текстове: Превод и коментар
1. Ал-Кинди (805-873), от: "За първата философия", Ориенталия, 1-2/2010, с. 5-17.
2. Ал-Джахиз (776-869), "Опровергаване на християните", в: Ориенталия, 1/2007, с. 39-53.
3. От: Псевдо-Аристотел (Х в.), "Тайна на тайните", в: Ориенталия, 1/2006, с. 5-27.
Художествена литература:
1. Ахмад Саадауи, откъс от романа „Франкенщайн в Багдад“, в: „Литературен вестник“, бр. 12/2017.
2. Гада ас-Самман, "Защото свободата е хляб за поклонника", в: Новото лице на Изтока, изд. на СУ, София 2006, с. 37-57.
3. Тауфик ал-Хаким, Откъс от романа "Птичка от Изтока", в: Непознатия Изток, изд. на СУ,
4. Мухийуддин Ибн ал-Араби, "Касаид", в: Непознатия Изток, изд. СУ, София 2001, с. 26-29.
5. Книги:
6. Мубаракфури, Сафиуррахман, Светли страници от житието на Мухаммад, "Прозрение", София, 2006. 368 стр.
7. Мунеджджид, Мухаммед Салих, Признаци и лечение на слабата вяра, София 2006, изд. „Прозрение – 1424”, 120 с.