facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

Конкурси

академична длъжност доцент, дв 50/09.06.2023 г.
Академична длъжност:
Нов български университет – София, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Класически езици). Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 02/8110235. 4414

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Георги Гочев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  27.11.2023 / 13:00
 • Зала
  корпус 1, зала 20

Прикачени файлове

академична длъжност професор, ДВ бр. 65/12.08.2022 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява конкурси за професор в област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет, София, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
доц. д-р Тома Иванов Томов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  13.01.2023 / 13:00
 • Зала
  зала 205, корпус 1

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 35 от 02.05.2017
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (класически езици). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 35/02.05.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
Владимир Владимиров Маринов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  25.07.2017 / 13:00
 • Зала
  404, ІІ-ри корпус на НБУ

Прикачени файлове

Академична длъжност главен асистент, ДВ бр. 16 от 17.02.2017 г.
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един главен асистент, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (арабски език). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 16/17.02.2017 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
д-р Велин Танев Белев

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  31.05.2017 / 14:40
 • Зала
  214, І-ви корпус

Прикачени файлове

Академична длъжност доцент, ДВ бр. 55 от 19.07.2016
Академична длъжност:
Нов български университет обявява следния конкурс за: един доцент, област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология (египтология). Конкурсът е със срок 2 месеца от обявата в ДВ бр. 55/19.07.2016 г. Документите се подават в НБУ, ул. “Монтевидео” 21, отдел “Персонал”, офис 215, тел. 8110235.

Кандидат по конкурса:
гл. ас. д-р Емил Митков Бузов

 • Дата и час на заключителното заседание на научното жури
  19.01.2017 / 16:20
 • Зала
  212, корпус І

Прикачени файлове