facebook

ДепартаментСредиземноморски и Източни изследвания

д-р Азиз Шакир

д-р Азиз ШакирДепартамент: Средиземноморски и Източни изследвания

Телефон: 0889700287

E-mail: azizshakir@yahoo.com

Приемно време: -Професионална автобиография:


Тел: +359 889700287
+90 5435203315
e-mail: azizshakir@yahoo.com
ashakir@sabanciuniv.edu

АЗИЗ НАЗМИ ШАКИР

Дата и място на раждане: 07/12/1973, гр. Смолян

Образование: 1999-2004: докторантура по История на науките в Истанбулския университет;
1992-1997: магистратура по Арабистика (с втора специалност – Турски език и литература) в СУ „Св. Климент Охридски”;
1987-1992: средно образование: Езикова гимназия „Иван Вазов”, гр. Смолян със специалност учител по английски език;

Езикови курсове: 2001: Арабски език – Институт за живи езици „Хабиб Бургиба“/ Тунис;
1996: Персийски език – Международен казвински университет/ Иран.

Езици: арабски, турски, османски, английски, руски, персийски, немски.

Професионален опит: 2001-2019: преподавател по арабски език във Факултета по изкуствo и социални науки и Езиково училище на Университета „Сабанджъ” (Истанбул);
2012-2019: преподавател по предметите „Превод на арабска литература“, „Технически превод”, „Консекутивен превод”, „Медиен арабски език”, „Арабска литература”, „Международен търговски арабски език”, „Туристически арабски език” на специалност „Арабистика“ на Университета „Окан“ (Истанбул);
2004-2012: преподавател по арабски език към катедра Турски език и литература на Босфорския Университет;
2005-2012: преподавател по предметите „Ислямска литература“, „Ислямско изкуство“, „Ислямска култура“, „Ислямска астрономия“, „Турски език“, „Английски език“, „Литература на българските мюсюлмани“ във Висшия ислямски институт (София);
Научни публикации:
• 2019 “Bulgaria”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 10, Edited by Oliver Scharbrodt; Brill, Leiden-Boston, pp. 148-166;
• 2018 “Bulgaria”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 9, Edited by Oliver Scharbrodt; Brill, Leiden-Boston, pp. 142-163;
• 2017 “Bulgaria”, Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires, Legacy, Challenges and Change, Edited by Egdunas Racius, Vytautas Magnus University, and Antonina Zhelyazkova, Brill, Leiden-Boston, pp. 89-122.
• 2017 “Copies of Tombstone Inscriptions in Ottoman Language from the Eastern Rhodope Mountains Preserved in a Notepad Belonging to Sakir Mehmed Sakir (1910–1991) from Mak Village”, Етнокултури и изкуства - Сборник с изследвания в чест на 70-годишнината на проф. Любомир Миков, с. 416-431;
• 2017 “Some Aspects of Teaching Arabic as a Foreign Language via a Foreign Language (The Case of using Arabic, Turkish and English i.e. a Semitic, a Turkic and an Indo-European Language Together), Manas, Studies into Asia and Africa, Electronic Journal of the Centre for Eastern Languages and Cultures Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 4/2017; http://manas.bg/bg/issue_4/some-aspects-teaching-arabic-foreign-language-foreign-language-case-using-arabic-turkish-and-english-ie-semitic-turkic-and-indo-european-language-together ;
• 2017 “General Regularities of Phonetic Transformations in Arabic Lexical Borrowings in Contemporary Turkish Language (Practical research), Manas, Studies into Asia and Africa, Electronic Journal of the Centre for Eastern Languages and Cultures Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 5/2017; http://manas.bg/bg/east-west-languages-cultures-societies/general-regularities-phonetic-transformations-arabic-lexic-borrowings-contemporary-turkish-language-practical-research;
• 2017 “Общи закономерности на фонетичните трансформации при арабските лексикални заемки в съвременния турски език”, in: Изток-Запад: Езици, култури, общества - Изследвания в чест на проф. д.ф.н. Пенка Самсарева, съст. Виктор Тодоров, София, с. 31-38.
• 2017 “Някои аспекти на преподаването на арабски като чужд език посредством чужд език (на примера на едновременно използване на арабски, турски и английски)”, in: Арабският свят и ислямът в културно-историческа перспектива Изследвания в чест на проф. д.и.н. Йордан Пеев, съст. Павел Павлович и Симеон Евстатиев, изд. Изток-Запад, София, 245-250.
• 2016 “Bulgaria”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 8, Edited by Oliver Scharbrodt; Brill, Leiden-Boston, pp. 143-160;
• 2016 “Ordinary and Extraordinary Ottoman Scholar Types in Fifteenth-Century Edirne as Seen in Taskopruzade's Seka'iku'n-Nu‘maniyye fi ‘Ulema'i'd-Devleti'l-‘Osmaniyye and Mecdi'sHada'iku's-Seka'ik”, Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, Vol. 3, No. 1 (May 2016), pp. 49-88.
• 2015 “Bulgaria”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 7, Edited by Oliver Scharbrodt; Brill, Leiden-Boston, 2015, pp. 130-144;
• 2015 “Goc Diaspora ve Surgun Hakk?nda Yazmak: Bulgaristan Turk Yazarlar?n?n Bulgaristan’da 1984-1990 Aras? Yasanan Zorla Bulgarlast?rma ve Zorunlu Goc Olaylar?na Tepkisi”, Bulgaristan Turklerinin Buyuk Gocu’89, (“1989 Gocu 25. Y?l?nda” (19-22.06.2014) 2. Uluslararas? Bulgaristan Sempozyumu Bildiri Kitab?), ed. Hasine Sen, Istanbul, с. 107-114;
• 2014 “Bulgaria”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 6, Edited by Jorgen S. Nielsen, Samim Akgonul, Ahmet Alibasic and Egdunas Racius; Brill, Leiden-Boston, 2014, pp. 126-143;
• 2013 “Bulgaria”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 5, Edited by Jorgen S. Nielsen, Samim Akgonul, Ahmet Alibasic and Egdunas Racius; Brill, Leiden-Boston, 2013, pp. 143-162;
• 2012 “Bulgaria”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 4, Edited by Jorgen S. Nielsen, Samim Akgonul, Ahmet Alibasic, Hugh Goddard and Egdunas Racius; Brill, Leiden-Boston, 2012, pp. 115-131;
• 2011 “Turkish Literature in Bulgarian Translation 1990-2010”, A Study Commissioned by the Next Page Foundation”, http://www.npage.org/IMG/pdf/Turkish-Bulgarian-corr._1_.pdf (pp. 1-37);
• 2011 “Ottomans’ Image in the Bulgarian History Textbooks from the Communist and Post-communist Era”, In: The Ottoman Legacy and the Balkan Muslim Communities Today, Conference Proceedings (Sarajevo/ 16-18 October 2009), The Balkans Civilisation Centre, Ed. Halit Eren, Istanbul 2011, pp. 151-156;
• 2011 “I. Murad’dan II. Bayezid’e Kadar Edirne ve Civar?nda Kurulan Osmanl? Egitim Muesseseleri” (Educational Institutions Founded in Edirne and its Periphery from Murad I to Bayezid II), In: Annual of the Higher Islamic Institute, No. 3/2011, Sofia, pp. 59-116.
• 2011 “Bulgaria”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 3, Edited by Jorgen S. Nielsen, Samim Akgonul, Ahmet Alibasic, Hugh Goddard and Brigitte Marechal; Brill, Leiden-Boston 2011, pp. 113-125;
• 2010 “Towards a historical topography of the Ottoman and post-Ottoman Rhodopes: monuments, epigraphy, and a local stonecutter’s notepad” (“Osmanl? ve Osmanl? Sonras? Rodoplar’?n Tarihi Topografisine Dogru: Mimari Eserler, Kitabeler ve Bir Yerli Tasc?n?n Defteri”), In: PIHANS CXV; Monuments, Patrons, Contexts: Papers on Ottoman Europe Presented to Machiel Kiel, Nederlands Institut voor Het Nabije Oosten, Leiden 2010 pp. 69-89;
• 2010 “Tombstones as Part of the Ottoman Legacy in the Balkans: Epitaphic Examples from the Eastern Rhodope Mountains”, In: Proceedings of the Third International Congress on Islamic Civilisation in the Balkans, 1-5 November 2006, Bucharest, Romania, Ed. Halit Eren and Sad?k Unay, IRCICA, Istanbul 2010, pp.143-160;
• 2009 “Библейският мит за сътворението на небесата и земята според текста на Корана и в контекста на съвременните научни открития” (The Biblical Myth about the Creation of the Heaven and the Earth According to the Text of the Koran and in the Context of the Modern Scientific Findings), In: Annual of the Higher Islamic Institute, No. 1/2009, София, с. 97-121;
• 2009 “Chess of the Gnostics Shitranj al-‘Arifin” a Text Attributed to Ibn al-‘Arabi Presenting a Sufi Game “Stuck” between the Freewill of the Checkmate and the Luck of the Dice”, In: Sufism and Philosophy, Ed. Bogdana Todorova, Bulgarian Academy of Sciences: Institute for Philosophical Research, София 2009, с. 7-18;
• 2008 “Ахмед Хилми (1865-1913) от Филибе и неговият суфитски шедьовър “A‘маак-ъ Хaяаль” (Дълбините на фантазията) (Ahmed Hilmi (1865-1913) from Filibe and his Sufi Masterpiece “A‘maq-i Khayal” (The Depths of Fantasy), In: Orientalia, No. 2/2008, New Bulgarian University, София, с. 89-95;
• 2006 “Комуникативни проблеми, породени от пуризацията на съвременния турски език”, (Communicative Problems Caused by the Purist Trends in Modern Turkish Language), In: Orientalia, No. 1/2006, Нов Български Университет, София, с.144-148;
• 2006 “Edirne ve Civar?n?n Osmanl?lasma Sureci (The Process of Ottomanisation in Edirne and its Periphery), In: Essays in Honour of Ekmeleddin Ihsanoglu vol. 1, IRCICA, Istanbul, 2006, s. 103-128;
• 2006 “Sovalye Pet?r Mutafciev’in Tarihle En Uzun Duellosu: Bulgarlara ve Bizansa Dair Bir Kitap” (Knight Petar Mutafchiev’s Longest Duello with History: A Book about Byzantium and the Bulgarians), In: Bulgarlara ve Bizansa Dair Bir Kitap, Petar Mutafchiev, Janet 45 Publishing House, Plovdiv 2006, s. 9-16;
• 2001 “Новооткрит препис на Корана от XVI-и век” (Newly Found Manuscript of the Quran from the 16th Century), Арабистика и ислямознание, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, София, 2001, с. 121-125;
• 1999 “Dogu Rodoplar’da Osmanl? Doneminden Kalma Baz? Kitabeler” (Ottoman Tombstone Epitaphs from the Eastern Rhodopes), Osmanl?, том IX, Ankara, 1999, s. 331-344;
• 1999 “Автобиографията на Шакир Мехмет Шакир или тефтерчето на дядо”, Ислям и култура, том IV, IMIR, София, 1999, с. 250-274;
• 1999 “Коранически текстове призоваващи основните религиозни общности – юдеи, християни и мюсюлмани – към взаимна толерантност”, сп. Компас, No. 5/1999, София, с. 41-44;
Участия в симпозиуми, конгреси, семинари:
• 2018: Международен симпозиум на тема „История и култура на град Одрин“ (Edirne Tarihi ve Kulturu Sempozyumu), Одрин 12-14 октомври, Trakya Universitesi, доклад: “Tarih-i Edrene: Hikayet-i Besir Celebi Revisited”
• 2016: Семинар по творческо писане, Фондация „Стоил Куцев-Даскала“, курорт Елените, 1-10 септември;
• 2015: The Ottoman Balkans: Personal Dimensions. The Agents of Faith; Доклад: “An Ottoman Author’s Depths of Imagination: Ahmed Hilmi (1865-1913) from Filibe and His Sufi Masterpiece “A‘maq-i Khayal”, София, 26-27 юни;
• 2014: 21st Symposium of the Comite International des Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes, Budapest, 7-11 October, Hungarian Academy of Sciences, Research Center for the Humanities; Доклад: “Ordinary and Extraordinary Ottoman Scholar Types in 15th Century Edirne”;
• 2014: Captivating Edirne: Resources, Connectivities and Imaginative Attraction of a Turkish Border-City in Europe, International Workshop; Graduate School Muslim Cultures and Societies, Zentrum Moderner Orient; Доклад: “Genesis of the Jewish Communities in Edirne and their Share in the Formation of the Cultural Milieu in the first Ottoman “Mother of Israel”, Берлин, 11-12 април;
• 2014: Международен симпозиум на тема: „25-та години от изселническата кампания през 1989 година“ (1989 Gocu 25. Y?l?nda), Истанбул, 19-22 юни; Доклад: “Goc Diaspora ve Surgun Hakk?nda Yazmak: Bulgaristan Turk Yazarlar?n?n Bulgaristan’da 1984-1990 Aras? Yasanan Zorla Bulgarlast?rma ve Zorunlu Goc Olaylar?na Tepkisi”;
• 2013: The Centre for European Islamic Thought (CEIT) of the Faculty of Theology at the University of Copenhagen Closing Conference, Elsinore, 20-23 май;
• 2012: Юбилейна научна конференция по повод 60-годишнината на специалност Тюркология в СУ „Св. Климент Охридски“ „Тюркологията – настояще и бъдеще” (30 ноември-1 декември); Доклад: “За” и “против” Турската езикова реформа като “катастрофален успех” (пречупен през масовата подмяна на арабски и персийски лексеми с турски неологизми)”;
• 2012: „Разговори за литературата и полуострова” среща с Азиз Шакир, Институт по Балканистика при БАН, София, 29 октомври;
• 2012: Conference of the Yearbook of Muslims in Europe , “Muslims in Europe – challenges of identity and quantity”), Виена, 4-6 юли;
• 2012: 17th International Scientific Symposium: “Islam in Europe – Position and Perspectives” (Загреб, 20-23 април); Доклад: “Major Bases for the Negative Attitudes and Attacks towards Islam and the Local Muslim Community in Post-Communist Bulgaria (1990-2012)”;
• 2011: Международен симпозиум: „Интеграцията на европейските култури и бъдещето на литературата на турците в България“ (The Integration of the European Cultures and the Future of the Turkish Literature in Bulgaria, Dedeman Hotel, София, 22-23 април; Доклад: “1990-2010 Y?l? Aras?nda Yetisen Yeni Nesil Bulgaristan Turk Sairleri”;
• 2011: Международен симпозиум: “The Ottoman Legacy and the Balkan Muslim Communities Today”; “Images of the Other in Textbooks and Popular Culture in the Balkans”; (Bilecik Universitesi/Турция, 1-3 април); Доклад: “Muslim Ottomans as Others in the Bulgarian Folksongs (A study based on the twelve volumes of “Bulgarian Folklore”- Българско народно творчество в 12 тома. С., 1961–1963);
• 2010: Международен симпозиум: East-West: Languages, Cultures, Societies, dedicated to the 70th anniversary of Prof. Penka Samsareva, Sofia University, (София, 23 октомври); Доклад: “Общи закономерности на фонетичните трансформации при арабските лексикални заемки в съвременния турски език (практическо изследване)”;
• 2009: Международен симпозиум: “Философия и суфизъм”, Българска академия на науките (София, 16-17 март); Доклад: “Chess of the Gnostics Shitranj al-‘Arifin” a Text Attributed to Ibn al-‘Arabi Presenting a Sufi Game “Stuck” between the Freewill of the Checkmate and the Luck of the Dice”;
• 2009: Пета конференция посветена на ислямските ръкописи/ The Fifth Islamic Manuscript Conference (Christ’s College, Кеймбридж, 24-26 юли); Доклад: “Ottoman Manuscripts from the Eastern Rhodope Mountains Surviving the Challenges of “The Revival Process” in Socialist Bulgaria”;
• 2009: International Symposium: “The Ottoman Legacy and the Balkan Muslim Communities Today” (Сараево/ Босна и Херцеговина, 16-18 октомври); Доклад: “Ottomans’ Image in the Bulgarian History Textbooks from the Communist and Post-communist Era”;
• 2007: Международен семинар: “The Business of Arabic Literature” (Айова /САЩ, октомври);
• 2007: Международен семинар: “Writing for an Age of Migration, Diaspora, Exile” (Айова /САЩ, 21 септември);
• 2006: Международен симпозиум: Islamic Culture in the Balkans (Букурещ, 1-5 ноември);
• 2005: Научна конференция посветена на 40-тата годишнина от създаването на Факултета по класически и нови филологии към Софийски Университет на тема: “Словото – класическо и ново”; (София, 4-5 декември); Доклад: “Комуникативни проблеми, породени от пуризацията на съвременния турски език”;
• 2005: Международна конференция посветена на ислямския мистицизъм проведена в Нов Български Университет, София 29-30 септември); Доклад: “Ахмед Хилми (1865-1913) от Филибе и неговият суфитски шедьовър “A‘маак-ъ Хaяаль” (Дълбините на фантазията);
• 2005: Международен симпозиум посветен на 30-тата годишнина от създаването на катедрата по арабски език към Центъра за източни езици и култури (ЦИЕК) на Софийски Университет на тема: “Ислямът и арабският свят”, 10-14 май); Доклад: “Some Aspects of Teaching Arabic as a Foreign Language via a Foreign Language (The Case of Using Arabic, Turkish and English i.e. a Semitic, a Turkic and an Indo-European Language Together)”;
• 1999: Международен симпозиум на тема “Етно-културният диалог на Балканите и световният мир”, Европейски месец на културата (Пловдив): “Ethno-Cultural Dialog in the Balkans”, European Cultural Month (Plovdiv); Доклад: “Коранически текстове призоваващи основните религиозни общности – юдеи, християни и мюсюлмани – към взаимна толерантност”;
• 1995: Международен симпозиум посветен на 20-тата годишнина от създаването на катедрата по арабски език към Центъра за източни езици и култури (ЦИЕК) на Софийски Университет; Доклад: “Новооткрит препис на Корана от XVI-и век”;

Научен труд:
• 2009 “Adranopol’den Edirne’ye: Edirne ve Civar?nda Osmanl? Kultur ve Bilim Muhitinin Olusumu (XIV.-XVI. Yuzy?l)/ От Адрианопол към Одрин – Формиране на османската културна и научна среда в Одрин и околностите му (XIV-XVI в), Bogazici Yay?nlar?, Istanbul;

Книги (поезия, проза и преводи)
• 1990 Книга с дупка, Van Stijn, поезия (Ingilizceden Bulgarcaya ceviri)
• 1993 Повод за небе (1993, поезия, Издателство “Орфееви гори”, Смолян, награда за най-добра стихосбирка на в-к “Ново слово”);
• 1999 Насрещен вятър - Iki Yonlu Ruzgar” (1999, Кемал Йозер, поезия, Издателство “Орфей”, превод от турски, билингва);
• 1999 На среща със сбогуването (1999, антология на съвременната палестинска поезия, Издателство “Български писател”, София, превод от арабски, съвместно с Мая Ценова);
• 1999 88 (1999, Халед Даруиш, поезия, Издателство “Български писател”, София, превод от арабски, съвместно с Мая Ценова);
• 2003 Антология на кувейтската литература (2003, превод от арабски, София, съвместно с Веселина Райжекова и Мая Ценова); Издателство “Български писател”, София;
• 2003 „Житие и страдание на грешния Софроний” и избрано от „Книга за Софроний” от Вера Мутафчиева/ Osmanl?’da Bir Papaz – Gunahkar Sofroni’nin Cileli Hayat Hikayesi 1739-1813 (2003, Издателство “Китап”, Истанбул, превод на турски език);
• 2004 На 22 (поезия) и Апокриф за дъжд (къси разкази), Издателство “Стигмати”, София;
• 2006 Книга за Българите/ Bulgarlara ve Bizans’a Dair Bir Kitap (2006, Петър Мутафчиев, Издателство „Жанет 45”, Пловдив, превод на турски език);
• 2007 Небе на 33, Издателство „Жанет 45”, Пловдив;
• 2009 На 22 (поезия) и Апокриф за дъжд (къси разкази), 2-ро изд. Издателство „Стигмати”, София;;
• 2009 След тебе няма „след”, Махмуд Даруиш, поезия (превод от арабски, съвместно с Мая Ценова), Издателство “Български писател”, София;
• 2010 В безмълвието на живота (поетическа проза), (2009, Аслъ Ердоган, Изд. Парадокс, София, 2009, превод от турски език);
• 2010 Смъртта на поетесата (Sairin Olumu), Сибел Тюркер, роман (превод от турски на български език), Парадокс, София;
• 2013 Седмица на милосърдието в Истанбул (Istanbul’da Bir Merhamet Haftas?), Мурат Гюлсой, роман (превод от турски на български език), Парадокс, София;
• 2013 Изгнание (Surgun), Чилер Илхан, роман (превод от турски на български език), Парадокс, София;
• 2016 В името на Отца и Сина и Светия роман (Baba Ogul ve Kutsal Roman), Мурат Гюлсой, роман (превод от турски на български език), Парадокс, София;
• 2016 Околосветска обиколка на липсата, поезия, изд. Жанет 45, Пловдив;
• 2017 „Житие и страдание на грешния Софроний” и избрано от „Книга за Софроний” от Вера Мутафчиева, 2-ро изд./ Osmanl?’da Bir Papaz – Gunahkar Sofroni’nin Cileli Hayat Hikayesi 1739-1813 (2003, Издателство “Китап”, Истанбул, превод на турски език);
• 2017 Градът в алена пелерина (K?rm?z? Pelerinli Kent), Аслъ Ердоган, роман (превод от турски на български език), Парадокс, София;
• 2018 В градините с лалета сянката ми броди (Golgemi B?rakt?m Lale Bahcelerinde), Гюл Ирепоглу, роман (превод от османски на български на използваната в текста поезия на Левни), Парадокс, София;
• 2019 В дълбините на фантазията (Amak-? Hayal), Ахмед Хилми Филибели, роман, превод от османски на български език), Парадокс, София;;
• 2019 Чудодейният мандарин (Mucizevi Mandarin), Аслъ Ердоган, роман (превод от турски на български език), Парадокс, София;
Редакция
• 2000: „Турски приказки от Герлово и Тузлука/ Gerlova ve Tozluk Turk Masallar?”, Издателство “Стигмати”, София 2000 - редакция на турския текст (ред. на българския текст: Малина Томова);
• 2006: „Не разпрягай ината”, Издателство „Стигмати”, София (стихосбирка от Мая Ценова);
• 2012: „В присъствие на отсъствието”, Махмуд Даруиш, превод от арабски на български език на Мая Ценова, София, изд. „Български писател“;
• 2013: „Произход и основи на шиизма”, Имам Шейх Хусейн Кяшиф ал-Гита, превод от арабски на български език на Мая Ценова, София;
• 2014: „Лилаво” (Mor), Инджи Арал, роман (превод от турски на български език: Нахиде Дениз, София, изд. НСМ-Медия;
• 2015: „Лудият от площад Свобода”, Хасан Бласим, превод от арабски на български език на Мая Ценова, Издателство „Жанет 45”, Пловдив;
• 2016: „Иракският Христос”, Хасан Бласим, превод от арабски на български език на Мая Ценова, Издателство „Жанет 45”, Пловдив;
Програми; Литературни четения:
• 1999: Международна поетическа среща “Култура на виното” (Хасково) и „Пияната метафора“ (Пловдив);
• 2001: Международен литературен фестивал “Понтес 01” (о-в Крк / Хърватско);
• 2002: Втори международни поетически вечери “Сапанджа”, (Сакаря/ Турция);
• 2005: Шести международен фестивал на турската поезия (Симферопол, Крим);
• 2006: Шести международни поетически вечери “Сапанджа”, (Сакаря/ Турция);
• 2007: 40-та международна писателска програма (International Writing Program) в Айова (САЩ)/Като част от нея – поетическо четене в Библиотеката на американския конгрес във Вашингтон, лекция пред магистри от програмата по творческо писане на университета Northwestern в Евънстън и четене в театър „Шопен“ на Чикагския писателски комплекс „Гилд“;
• 2008: Шести международен европейски поетически фестивал – Europoetica (Будапеща/ Унгария);
• 2008: Международна писателска среща „Балканите и национализмът“, Български P.E.N. клуб (Балчик)
• 2009: Международен фестивал за поезия на Института за език и литература „Dewan Bahasa dan Pustaka“ (20-22 ноември) в кулата „Manara“ (Куала Лумпур/ Малайзия);
• 2011: Пети международен румелийски поетически фестивал (Истанбул, 8 януари).
• 2012: „Поети от България и Турция четат свои стихове“, Културен център „Назъм Хикмет“ Кадъкьой, (Истанбул, 7 март);
• 2016: Международен софийски панаир на книгата (декември)
• 2017: Дванадесети поетически фестивал на Съюза на турските писатели (Тюркистан, Казахстан, 20-23 декември);
• 2018: Девети международен фестивал за поезия Pulara, Ипох/ Малазия 24 ноември-2 декември);
Членства
Съюз на преводачите в България; Литературен кръг «Дора Габе» към сп. Пламък гр. София; Литературен кръг «Димчо Дебелянов» при Студентски дом на културата гр. София; Литературен кръг «Атанас Далчев» при читалище Орфееви гори гр. Смолян.


Публикации:

• 2020 “Bulgaria”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 11, Edited by Oliver Scharbrodt; Brill, Leiden-Boston, pp. 140-159;
• 2019 “Bulgaria”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 10, Edited by Oliver Scharbrodt; Brill, Leiden-Boston, pp. 148-166;
• 2018 “Bulgaria”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 9, Edited by Oliver Scharbrodt; Brill, Leiden-Boston, pp. 142-163;
• 2017 “Bulgaria”, Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires, Legacy, Challenges and Change, Edited by Egdunas Racius, Vytautas Magnus University, and Antonina Zhelyazkova, Brill, Leiden-Boston, pp. 89-122;
• 2017 “Copies of Tombstone Inscriptions in Ottoman Language from the Eastern Rhodope Mountains Preserved in a Notepad Belonging to Sakir Mehmed Sakir (1910–1991) from Mak Village”, Етнокултури и изкуства - Сборник с изследвания в чест на 70-годишнината на проф. Любомир Миков, Нов български университет, София, pp. 416-431;
• 2017 “Some Aspects of Teaching Arabic as a Foreign Language via a Foreign Language (The Case of using Arabic, Turkish and English i.e. a Semitic, a Turkic and an Indo-European Language Together), Manas, Studies into Asia and Africa, Electronic Journal of the Centre for Eastern Languages and Cultures Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 4/2017; http://manas.bg/bg/issue_4/some-aspects-teaching-arabic-foreign-language-foreign-language-case-using-arabic-turkish-and-english-ie-semitic-turkic-and-indo-european-language-together ;
• 2017 “General Regularities of Phonetic Transformations in Arabic Lexical Borrowings in Contemporary Turkish Language (Practical research), Manas, Studies into Asia and Africa, Electronic Journal of the Centre for Eastern Languages and Cultures Sofia University “St. Kliment Ohridski”, 5/2017; http://manas.bg/bg/east-west-languages-cultures-societies/general-regularities-phonetic-transformations-arabic-lexic-borrowings-contemporary-turkish-language-practical-research;
• 2017 “Общи закономерности на фонетичните трансформации при арабските лексикални заемки в съвременния турски език”, in: Изток-Запад: Езици, култури, общества - Изследвания в чест на проф. д.ф.н. Пенка Самсарева, съст. Виктор Тодоров, София, с. 31-38.
• 2017 “Някои аспекти на преподаването на арабски като чужд език посредством чужд език (на примера на едновременно използване на арабски, турски и английски)”, in: Арабският свят и ислямът в културно-историческа перспектива Изследвания в чест на проф. д.и.н. Йордан Пеев, съст. Павел Павлович и Симеон Евстатиев, изд. Изток-Запад, София, 245-250.
• 2016 “Bulgaria”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 8, Edited by Oliver Scharbrodt; Brill, Leiden-Boston, pp. 143-160;
• 2016 “Ordinary and Extraordinary Ottoman Scholar Types in Fifteenth-Century Edirne as Seen in Taskopruzade's Seka'iku'n-Nu‘maniyye fi ‘Ulema'i'd-Devleti'l-‘Osmaniyye and Mecdi'sHada'iku's-Seka'ik”, Journal of the Ottoman and Turkish Studies Association, Vol. 3, No. 1 (May 2016), pp. 49-88.
• 2015 “Bulgaria”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 7, Edited by Oliver Scharbrodt; Brill, Leiden-Boston, 2015, pp. 130-144;
• 2015 “Goc Diaspora ve Surgun Hakk?nda Yazmak: Bulgaristan Turk Yazarlar?n?n Bulgaristan’da 1984-1990 Aras? Yasanan Zorla Bulgarlast?rma ve Zorunlu Goc Olaylar?na Tepkisi”, Bulgaristan Turklerinin Buyuk Gocu’89, (“1989 Gocu 25. Y?l?nda” (19-22.06.2014) 2. Uluslararas? Bulgaristan Sempozyumu Bildiri Kitab?), ed. Hasine Sen, Istanbul, s. 107-114;
• 2014 “Bulgaria”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 6, Edited by Jorgen S. Nielsen, Samim Akgonul, Ahmet Alibasic and Egdunas Racius; Brill, Leiden-Boston, 2014, pp. 126-143;
• 2013 “Bulgaria”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 5, Edited by Jorgen S. Nielsen, Samim Akgonul, Ahmet Alibasic and Egdunas Racius; Brill, Leiden-Boston, 2013, pp. 143-162;
• 2012 “Bulgaria”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 4, Edited by Jorgen S. Nielsen, Samim Akgonul, Ahmet Alibasic, Hugh Goddard and Egdunas Racius; Brill, Leiden-Boston, 2012, pp. 115-131;
• 2011 “Turkish Literature in Bulgarian Translation 1990-2010” (“1990-2010 Aras? Turkceden Bulgarcaya Yap?lan Edebiyat Cevirileri”), A Study Commissioned by the Next Page Foundation”, http://www.npage.org/IMG/pdf/Turkish-Bulgarian-corr._1_.pdf (pp. 1-37);
• 2011 “Ottomans’ Image in the Bulgarian History Textbooks from the Communist and Post-communist Era” (“Komunist Donemi ve Komunizm Sonras? Bulgaristan Tarih Ders Kitaplar?nda Osmanl? Imaj?”), In: The Ottoman Legacy and the Balkan Muslim Communities Today, Conference Proceedings (Sarajevo/ 16-18 October 2009), The Balkans Civilisation Centre, Ed. Halit Eren, Istanbul 2011, pp. 151-156;
• 2011 “I. Murad’dan II. Bayezid’e Kadar Edirne ve Civar?nda Kurulan Osmanl? Egitim Muesseseleri” (Educational Institutions Founded in Edirne and its Periphery from Murad I to Bayezid II), In: Annual of the Higher Islamic Institute, No. 3/2011, Sofia, pp. 59-116.
• 2011 “Bulgaria”, Yearbook of Muslims in Europe, vol. 3, Edited by Jorgen S. Nielsen, Samim Akgonul, Ahmet Alibasic, Hugh Goddard and Brigitte Marechal; Brill, Leiden-Boston 2011, pp. 113-125;
• 2010 “Towards a historical topography of the Ottoman and post-Ottoman Rhodopes: monuments, epigraphy, and a local stonecutter’s notepad” (“Osmanl? ve Osmanl? Sonras? Rodoplar’?n Tarihi Topografisine Dogru: Mimari Eserler, Kitabeler ve Bir Yerli Tasc?n?n Defteri”), In: PIHANS CXV; Monuments, Patrons, Contexts: Papers on Ottoman Europe Presented to Machiel Kiel, Nederlands Institut voor Het Nabije Oosten, Leiden 2010 pp. 69-89;
• 2010 “Tombstones as Part of the Ottoman Legacy in the Balkans: Epitaphic Examples from the Eastern Rhodope Mountains” (“Osmanl? Miras?n?n Bir Parcas? Olarak Mezartaslar?: Dogu Rodop Daglar?’ndan Mezartas? Kitabelerinden Ornekler”), In: Proceedings of the Third International Congress on Islamic Civilisation in the Balkans, 1-5 November 2006, Bucharest, Romania, Ed. Halit Eren and Sad?k Unay, IRCICA, Istanbul 2010, pp.143-160;
• 2009 “Adrianopol’den Edirne’ye: Edirne ve Civar?nda Osmanl? Kultur ve Bilim Muhitinin Olusumu (XIV.-XVI. Yuzy?l) (From Adrianopol to Edirne: Formation of the Ottoman Cultural and Scientific Environment in Edirne and its Periphery (14th – 16th c.), Bogazici Publishing House, Istanbul;
• 2009 “Библейският мит за сътворението на небесата и земята според текста на Корана и в контекста на съвременните научни открития” (The Biblical Myth about the Creation of the Heaven and the Earth According to the Text of the Koran and in the Context of the Modern Scientific Findings), In: Annual of the Higher Islamic Institute, No. 1/2009, Sofya, s. 97-121;
• 2009 “Chess of the Gnostics Shitranj al-‘Arifin” a Text Attributed to Ibn al-‘Arabi Presenting a Sufi Game “Stuck” between the Freewill of the Checkmate and the Luck of the Dice”, In: Sufism and Philosophy, Ed. Bogdana Todorova, Bulgarian Academy of Sciences: Institute for Philosophical Research, Sofya 2009, s. 7-18;
• 2008 “Filibeli Ahmed Hilmi (1865-1913) ve Tasavvufi Saheseri Amak-? Hayal”/ “Ахмед Хилми (1865-1913) от Филибе и неговият суфитски шедьовър “A‘маак-ъ Хaяаль” (Дълбините на фантазията) (Ahmed Hilmi (1865-1913) from Filibe and his Sufi Masterpiece “A‘maq-i Khayal” (The Depths of Fantasy), In: Orientalia, No. 2/2008, New Bulgarian University, Sofya, s. 89-95;
• 2006 “Комуникативни проблеми, породени от пуризацията на съвременния турски език”, (Communicative Problems Caused by the Purist Trends in Modern Turkish Language), In: Orientalia, No. 1/2006, New Bulgarian University, Sofya, s.144-148;
• 2006 “Edirne ve Civar?n?n Osmanl?lasma Sureci (The Process of Ottomanisation in Edirne and its Periphery), In: Essays in Honour of Ekmeleddin Ihsanoglu vol. 1, IRCICA, Istanbul, 2006, s. 103-128;
• 2006 “Sovalye Pet?r Mutafciev’in Tarihle En Uzun Duellosu: Bulgarlara ve Bizansa Dair Bir Kitap” (Knight Petar Mutafchiev’s Longest Duello with History: A Book about Byzantium and the Bulgarians), In: Bulgarlara ve Bizansa Dair Bir Kitap, Petar Mutafchiev, Janet 45 Publishing House, Plovdiv 2006, s. 9-16;
• 2001 “Новооткрит препис на Корана от XVI-и век” (Newly Found Manuscript of the Quran from the 16th Century), In: Арабистика и ислямознание, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Sofya, 2001, s. 121-125;
• 1999 “Dogu Rodoplar’da Osmanl? Doneminden Kalma Baz? Kitabeler” (Ottoman Tombstone Epitaphs from the Eastern Rhodopes), In: Osmanl?, vol. IX, Ankara, 1999, s. 331-344;
• 1999 “Sakir Mehmet Sakir’in Ozgecmisi veya Dedemin Defteri”/ “Автобиографията на Шакир Мехмет Шакир или тефтерчето на дядо” (The Autobiography of Shakir Mehmet Shakir or Grandpa’s Notebook), In: Ислям и култура, vol. IV, IMIR, Sofya, 1999, s. 250-274;
• 1999 “Коранически текстове призоваващи основните религиозни общности – юдеи, християни и мюсюлмани – към взаимна толерантност” (Quranic Texts Appealing for Tolerance between the Main Religious Communities – Judaists, Christians and Muslims), In: Kompas Magazine, No. 5/1999, Sofya, s. 41-44